RT besöker "RADIO NORD"

 

RT har gjort ett besök hos »Radio Nord» för att få en del uppgifter om den tekniska utrustningen och för att få veta hur en illegal reklamunderstödd rundradiosändare kan hållas igång några mil från Sveriges huvudstad.

Den illegala rundradiosändaren Radio Nord, som sedan mars månad i år hörts på frekvensen 602 kHz, är installerad ombord på det i Nicaragua inregistrerade fartyget »Bon Jour» på 450 ton dwt. M/S Bon jour, som ankrat upp på internationellt vatten på 23 m djup utanför Utö i Stockholms skärgård, äges av ett programbolag i Stockholm, Radio Reklam Produktion AB, som säljer annonstid av två slag, dels för s.k. punktreklam (kortare inslag, s.k. spots, dels för »sponsorprogram» dvs. underhållningsprogram med reklaminslag. F.ö. sändes underhållningsmusik och - 15 ggr om dagen - nyheter i sammandrag. Sändningarna pågår dygnet runt utom måndagar kl. 00.00-06.00, då stationen är stängd för underhållsarbeten och service.
Alla program handas i programbolagets lokaler på Kammakargatan 46 i Stockholm, där man förfogar Över tre studios. Att man har tre studios betyder, att man trots dygnet-runtsändningen inte behöver arbeta hela dygnet i inspelningslokalerna. Ett program på t.ex. en timme kan bandas på 20 minuter om man samtidigt använder alla tre studiolokalerna. För inspelningen av programmen användes »Ampex» bandspelare och »Gates» skivspelare. De inspelade handen förpackas i en vattentät metallkapsel, som dagligen flygs från Bromma och släpps ner vid Bon Jours ankarplats utanför Utö, där den fiskas upp av besättningen. Mindre brådskande transporter samt skrymmande gods (apparatur och proviant) sänds från Nynäshamn med en fiskebåt. För brådskande meddelanden, t.ex. nyheter, användes en 50 W fartygstelefon, se fig. 2, som går över Stockholms radio (f.d. Stavsnäs radio).
 
Fig. 1
Karta, utvisande beräknade fältstyrkenivåer för Radio Nord. Riktningsdiagrammet för antennsystemet är som synes något ellipsformat.

 

Tjänsten ombord

Personalen arbetar i skift, de har två veckors tjänstgöring ombord och en veckas ledighet i land. Utom fartygets ordinarie besättning tjänstgör samtidigt tre tekniker och en redaktör. Den sistnämnde är också hallåman och svarar för nyhetsinslagen som baseras på nyhetssändningar som avlyssnas med hjälp av två mottagare, en »National NC400» och en »Hallicrafter» SX-100.
Teknikerna sköter kontrollbordet och övervakar sändaren (fig. 4 och 5). Flera av teknikerna är f.ö. aktiva sändaramatörer, som på sina frivakter ombord använder en Collins sändare-mottagare »KWM-2», som ger ca 100 W på telefoni och 150 W på CW. Stationssignaler SM5BXI och SM5CMA. Hittills har de mest kört på 20 m men de planerar att även komma på 80 m-bandet. Även chefsteknikern, Mr Archie Mensch från Texas är sändaramatör (W0MTN). Det är han som svarat för installationen av rundradiostationen ombord.
 
Tab.1
Rundradiostationer i närheten av 602 kHz.

Radio Nord                                    602 kHz
Flera tyska stationer bl.a.
Kaiserslautern (AFN) o. Nürnberg 611 kHz
Nicosia, Cypern                             606 kHz
Lyon, Frankrike                             602 kHz
Karl Marx Stadt, Östtyskland         602 kHz
Sundsvall, Sverige                          593 kHz

Fig. 2 Styrhytten M/S Bon Jour. Här håller befälhavaren, kapten John Jonsson, via radiotelefon kontakt med Stockholms Radio i Stavsnäs. Längst t.h. ekolodet.
Fig.3 
Blockschema för Radio Nords sändare, som levererats av  Continental Electronics Inc. i USA. 
Effektsteget skärmgallermoduleras med automatisk klippning vid 95 % modulation.

Sändare

Under däck finns två kristallstyrda mellanvågssändare typ 316B, från Continental Electronics, USA, vardera på ca 10 kW uteffekt. Av dessa används för närvarande endast den ena, den andra står i reserv. Man planerar dock att inom en snar framtid fördubbla uteffekten genom att köra båda sändarna parallellt. I det skärmgallermodulerade slutsteget, se fig. 3, sitter tre parallellkopplade rör, EIMAC 4CX5000A, (fig. 6) som matas med 75 kV anodspänning. Modulationsgraden håller sig omkring 90 % med automatisk klippning vid 95% för att undvika övermodulation. Högsta modulationsfrekvensen 3 kHz begränsas i huvudsak av den smalbandiga antennen. Själva sändaren medger en bandbredd av 15 kHz.

Sändaren moduleras från ett bandspelarstativ med plats för fyra bandspelare och rullar med vardera 1,5 timmes speltid vid bandhastigheten 71/2”/sek. Uteslutande Scotch tape på polyesterbas användes. Huvudbandspelaren, se fig. 4, har levererats från Broadcast Electronics Inc., USA, som även levererat bandspelare av kassettyp, s.k. spotmasters, för maximum tre minuters reklaminslag. I nyhetsredaktionen an- vändes bandspelare av fabrikaten »Exacton» och »Stenorette».
 

Antennsystem

På grund av den korta antennen-längd =0,07 lambda - blir matningsimpedansen lågohmig. Antennsystemet är därför utfört som en flerfaldig »folded unipole>, se fig. 7-9. Förliga och aktra maststag fungerar som extra omvikta antennelement. Efter spegling i jordplanet kan man uppfatta antennsystemet som en flerfaldigt omvikt dipol, vars element kompletterats med förlängningsspolar för att kompensera de kapacitiva reaktanserna. Masten av metall, som är jordad i båtskrovet, har en höjd över däck av ca 37 m.
Eftersom även vanten deltar som aktiva strålningselement är ström- och spännings- fördelningen över antennen något oregelbunden. Strömstyrkan varierar mellan 15 och 80 A och spänningen mellan 700 V och 13 kV. Det är alltså inte tillrådligt att klättra upp i riggen under pågående sändning.
Kapacitiva reaktanserna stämmes bort med hjälp av variometrarna L2 och L3 vardera i serie med en vakuumkondensator, som tål 16 kV och 175 A och levereras av Jennings Vacuum Capacitors, USA. Man hoppas att dessa nya kondensatorer skall hålla. Tidigare har man haft besvär med överslag och med den mekaniska hållfastheten.
 
 
Fig. 4
Radio Nords kontrollrum på M/S Bon Jour. I förgrunden t.h. bandspelarstativ för skvalmusik, i bakgrunden studion för nyhetsredaktören, i mitten vid mixerbordet teknikern Ove Sjöström (SM5BXI) och längst t.v. och delvis skymd en bandspelare för reklaminslag.

Trots att båtens skrov är av järn har man haft besvär med jordningen. Alla delar måste förenas med grova vajrar som med kopparband förenats med kölen.
Antennproblemet har varit besvärligt att lösa. Antennen skall exempelvis tåla de mekaniska påkänningar som ett litet fartyg utsättes för i hård sjö.
En på basis av en del fältstyrkemätningar beräknad fältstyrkekarta visas i fig. 1. Som synes är antennsystemets riktningsdiagram något ellipsformat med storaxeln i fartygets längdriktning. Detta är mindre lämpligt, eftersom det för det mesta blåser nordliga vindar utanför Utö och man ju helst vill ha max. utstrålning in mot land. Man tänker därför vrida antenndiagrammet 90’ genom att fasa antennströmmen i vanten i stället för i stagen. Hur isbildningen kommer att klaras återstår att se i vinter. Generatorerna ombord, två 60 Hz Allis Chalmers på vardera 93 kVA, räcker för både sändning och avisning. Dessutom finns en 50 Hz hjälpmaskin kvar från den period då fartyget seglade som tysk vedskuta under namnet »Olga».
 
 
 Fig. 5 Centralstativet för de båda sändarna på vardera 10 kW. Här övervakar teknikern Björn Öhlin kontrollinstrumenten. Längst upp oscilloskop för kontroll av modulationen och t.v. i mittpanelen antenn-amperemetern. Nedtill i mitten instrumentet, som visar moduleringsgraden (95 % då fotot togs!)
 Fig. 6
 Sändaren slutsteg. Upptill syns de tre parallellkopplade rören EIMAC 4CX5000A, som tillsammans ger drygt 
10 kW ERP.

 

Räckvidd

Av stort intresse för en kommersiell station av typen Radio Nord är givetvis räckvidden. Denna kan utläsas av den beräknade fältstyrkekartan i fig. 1, av vilken framgår att man har fältstyrkan 100 uV/m på ca 300 km avstånd. För god mottagning på dagen räknar man med att det på landsbygden fordras 100-500 uV/m, i mindre städer 500 uV -
2 mV och i storstäder 2-10 mV/m fältstyrka. Detta gäller under dagtid. På natten blir förhållandena ogynnsammare, dels uppstår interferensstörningar från legala rundradiosändare, se tab. 1, dels uppstår det fading på ca 60--100 km avstånd från sändaren p.g.a. interferens mellan mark- och rymdvåg (distorderande fading). Ä andra sidan kommer då rymdvågen att nå betydligt längre, så att stationen blir hörbar uppåt Norrland och långt ner till Skåne. Enligt lyssnarrapporter till Radio Nord har stationen avlyssnats från Torneå i norr till Malmö i söder.
Utgår man från den beräknade räckvidden enligt fig. 1  kommer man fram till att Radio Nord bör ge relativt god hörbarhet i den östligaste delen av Sörmland och sydöstra delen av Uppland. Det är det lyssnarunderlag som denna räckvidd ger som ligger till grund för annonspriserna. Under dygnets dyraste timmar, kl. 06.00-09.00 och 17.00-20.00, är annonspriset 200 kronor för 10 sekunder, 300 kronor för 30 sekunder och 400 kronor för 60 sekunder.
 
Fig. 7
Radio Nords antennsystem är i princip uppbyggt på detta sätt. Sändaren (S) matar antennsystemet över en förlängningsspole (L1). Spolarna (L2 och L3) ingår i de variometrar som kompenserar den kapacitiva reaktansen för de två antennelement (B och C) som tillsammans med melallmasten (M) bildar en trefaldig vikt unipol. Antennsystemets matningsimpedans är ca 50 ohm och verkningsgraden ca 40 %.
Fig. 8 
Ekvivalent symmetriskt schema för Radio Nords antennsystem (antenn speglad i jordplanet).

 
Fig. 9
Radio Nords antennsystem är mycket smalbandigt (Q-värde ca 100) genom den låga antennhöjden, som ger låg strålningsresistans och betydande kapa-citiv reaktans som måste kompenseras med relativt höginduktiva induktanselement. Bandbredden blir därför endast ca 2x3 kHz, vilket betyder att diskantregistret blir mycket kraftigt beskuret, ca –9 dB vid 9 kHz. Ingen Hi-Fi-kvalitet precis!

Framtidsplaner

På en förfrågan huruvida verksamheten lönar sig och om man har planer på att utöka den, svarade presschefen, redaktör Kaj Karlholm, att affärerna går bra. För sin del skulle han gärna vilja införa reklambetalda TV-program från »Bon jour». Han är övertygad om ätt Sveriges Radio senast inom 2 år blir tvungen att acceptera reklaminslag i sina program med början i TV. Enligt studiochefen Per Lönndahl har man diskuterat planer på TV-reklam, men det förefaller att ställa sig alltför dyrt för annonsörerna. Man har även diskuterat att ersätta Bon Jour med ett större fartyg.
Som finansiärer för produktionsbolaget, vars verkställande direktör är Jack S Kotschack, står amerikanska intressen, bland vilka kan nämnas sådana namn som Clint Murchison Jr och Robert F Thompson, båda ägare till ett flertal TV- och radio- bolag i USA.
 
Fig. 10  Aktra delen av antennsystemet. I förgrunden syns skyddshöljet för förlängningsspolen L1 och ungefär midskepps höljet för variometern med spolen L2, jfr fig. 7.

 
 
 
RADIO och television NR 7 juli 1961